Search for:

ระบบรักษาความปลอดภัย Honeywell Security ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ลักษณะทางประมวลผลทางภาพ และระบบแจ้งเตือนการบุกรุก (intrusion System)

Security Innovation

นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย

Security Innovation

นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV 2021

ระบบกล้องวงจรปิดปี 2021

CCTV 2021

ระบบกล้องวงจรปิดปี 2021

ADPRO IFT Gateway

ระบบความปลอดภัย เกตเวย์

ADPRO IFT Gateway

ระบบความปลอดภัย เกตเวย์

ADPRO XO Software

ระบบบริหารความปลอดภัย

ADPRO XO Software

ระบบบริหารความปลอดภัย

Adpro Intrusion

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก แนวรั้ว

Adpro Intrusion

ระบบบริหารระบบตรวจจับผู้บุกรุก แนวรั้ว

loitertrace

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

Adpro Inloitertrace

ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

Analytic

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ

Adpro Analytic

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ

Passive infrared

อินฟราเรดตรวจจับพื้นที่กว้าง

Passive infrared detector

ตรวจจับอินฟราเรดระยะไกล 220 เมตร