ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่าย

กรอกใบสมัคร http://www.pranakorntech.com/dealer.php

หรือ

ส่งเอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่ายดังนี้

กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

 • ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
 • หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 12 เดือน
 • ทะเบียนการค้า
 • ภาพถ่ายสถานที่ทำการ


กรณีห้างร้าน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
 • ภาพถ่ายสถานที่ทำการ


** หมายเหตุเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

1. ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ถึงฝ่ายขาย
2. อีเมล์ : sales@pranakorntech.com

** หมายเหตุ:

โปรดใช้ email ที่ได้สมัครสมาชิกในการส่งเอกสาร ทางบริษัทจะใช้เอกสารเหล่านี้ในการพิจารณาระดับของตัวแทนจำหน่าย